GDPR

 

Informační doložka o ochraně osobních údajů

 

 

1. Zpracování osobních údajů

 

1.1. Společnost HYDAPRESS CZ s.r.o., IČ: 291 84 134, se sídlem Nová 542, Luka nad Jihlavou, PSČ 588 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen "společnost" nebo "HYDAPRESS"), zpracovává vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále jen "osobní údaje") v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

 

1.2. Kontaktní údaje správce:

HYDAPRESS CZ s.r.o.

Humpolecká 13/1

Jihlava

586 01

Telefon.: 567 212 671

email: hydapress@hydapress.cz

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů

 

1.3. Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, emailová adresa, případně i číslo občanského průkazu a datum narození., neboť jimi dochází k vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému uzavření smlouvy na danou službu. Společnost pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

 

1.4. Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 

  • prodeje zboží, pronájem nářadí a strojů, vyúčtování zboží a služeb, identifikace zákazníka, doručení zboží, tvorba cenových nabídek a objednávek,
  • plnění zákonných daňových povinností, plnění stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení, vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje),
  • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci, vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, evidence dlužníků, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů.

 

1.5. Osobní údaje zákazníka se zpracovávají na základě právních titulů plnění smlouvy mezi správcem a subjektem, oprávněný zájem správce a souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

1.6. Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují obecně závazné právní předpisy.

 

1.7. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky nebo bližších informací o produktech a službách přes kontaktní formulář nebo email bude společnost za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

 

1.8. Přístup k Vašim osobním údajům bude mít správce, jeho zaměstnanci, zpracovatel a případné třetí osoby (zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, správní orgány, soudy a orgány činné v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy).

 

1.9. Právním základem zpracování je tento váš souhlas a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů, upřesněných v odstavci 1.4. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 (dále jen "GDPR").

 

1.10. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem stanoveným v odstavci 1.4. po dobu 10 let od souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě právního titulu.

 

1.11. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 

1.11.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům u společnosti, což znamená, že můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

1.11.2. PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů. což znamená, že můžete požádat společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud byly nepřesné či neúplné.

 

1.11.3. PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, což znamená, že společnost musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

 

1.11.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

1.11.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

 

1.11.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

1.12. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti buď doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na emailové adrese hydapress@hydapress.cz.

 

1.13. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

 

1.14. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

 

1.15. Na základě zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

1.16. V případě, že bude společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než jaký je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Obsah košíku
Počet položek v košíku: 0
Celková cena položek: 0,00 Kč
NONSTOP
SERVIS
         722 079 052

ODBORNÁ POMOC V NOUZI

NOVINKY

Pobočky

Nově jsme pro vás otevřeli pobočku.
V Jindřichově Hradci, na adrese:
Jarošovská 1162 (Park TPS)
377 01 Jindřichův Hradec II
Tel.: 727 833 581

Spojovací materiál

Při jednorázovém nákupu nad
2000 kč - sleva 10%
5000 kč - sleva 20%    

E-SHOP

Půjčovna Moravské Budějovice


realizace: 3nicom websolutions
 
Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.